Hva er Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et statlig eid særlovselskap som arbeider med å fremme innovasjon og teknologisk utvikling i Norge. Mange gründere har fått støtte gjennom Innovasjon Norges ulike stipend og tilskudd. De jobber både nasjonalt og internasjonalt med selskaper og gründere som kan fremme norske interesser. Til enhver tid er de involvert i flere tusen kundeprosjekter og de forvalter og fordeler tilskudd for milliarder av kroner hvert eneste år.

Innovasjon Norges formål

Hovedmålet for Innovasjon Norge er å investere i selskaper som kan gi både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk nytte. Det jobbes spesielt med bedriftsetablering og utvikling i distriktene. De bidrar med økonomisk støtte, kompetanse og markedsføring av gründerbedrifter og andre bedrifter som passer inn i deres målgruppe. Innovasjon Norge støtter alle bransjer som kan fremme norsk næringsliv og Norge som reisemål, og de har i tillegg seks fokusbransjer som de til enhver tid støtter. Fokusbransjene er blant annet fornybar og miljøvennlig energi, petroleumsindustri, helse og bioteknologi, landbruk, reiseliv og marinteknologi.

Tilskudd og lån til gründerbedrifter

Innovasjon Norge tilbyr tre ulike finansieringstjenester for bedrifter i Innovation Norwayoppstartsfasen. For å kvalifisere til støtte fra Innovasjon Norge må bedriften ha et relativt høyt vekst- og verdiskapningspotensial. Det kan i visse tilfeller gis støtte til markedsavklaring og kommersialisering av gründerbedrifter.

Markedsavklaringstilskudd

Det å avklare hvorvidt en idé i utviklingsfasen er innovativ nok og klar for markedet kan være kostbart. Derfor kan Innovasjon Norge gi støtte til bedrifter som har innovative idéer og ambisjoner om vekst. Markedsavklaringstilskuddet skal brukes til å gjennomføre nødvendige tiltak for å realisere gründeridéer.

Tilskuddet gis for å vurdere markedets risiko og etterspørsel før man videreutvikler idéen. Det potensielle produktet testes i markedet i tett dialog med reelle kunder. Formålet med denne fasen er å teste forretningsidéen og gjøre nødvendige vurderinger for fremtidig fortjeneste og vekst. Ved å gjennomføre markedsavklaring på et tidlig tidspunkt kan man avklare usikkerheter rundt markedsstørrelse og betalingsvilje før man går i gang med større investeringer og videre utvikling av forretningsidéen.

Det er viktig å huske på at Innovasjon Norge tilbyr en svært verdifull ordning for bedrifter i oppstartsfasen og derfor er det mange som søker om støtte til markedsavklaring. Derfor er Innovasjon Norge nødt til å sette høye krav til potensielle bedrifter. Så mye som 2/3 av alle søknader blir avslått da de ikke oppfyller kravene til innovasjon og vekst. Dersom du ønsker å søke støtte til markedsavklaring fra Innovasjon Norge er det viktig at du gjør tilstrekkelig grunnarbeid når det kommer til utvikling av forretningsplan og at du sjekker at din idé kan kvalifisere til støtte fra Innovasjon Norge før du søker.

Blant hovedkravene fra Innovasjon Norge kan vi nevne følgende:
*Bedriften kan ikke være mer enn tre år gammel for å kvalifisere til støtte.
*Forretningsidéen dekker et reelt behov hos de potensielle kundene og løser kundenes problem på en innovativ og nyskapende måte.
*Bedriften har utviklet en mulig forretningsplan for fremtidig vekst og produksjon
*Grunnleggende analyse av marked og konkurransesituasjon må være gjennomført før man søker støtte.
*Klare målsetninger for hva som skal oppnås med markedsavklaringen må være definert for å få innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge ønsker å gi tilskudd til gründere i alle deler av landet og derfor kan det være mulig å få innvilget støtte uten å oppfylle alle kravene dersom det ikke finnes noen andre søkere i ditt distrikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *